Låga omkostnader – tack vare helt ideellt arbete
Står under kontroll av
-Auktoriserad revisor
-Svensk insamlingskontroll
-Länsstyrelsen i Stockholm län
Utfärdar
-minnesbrev till minne av avlidna
-gratulationsbrev vid uppvaktning
Plusgiro 90 06 78-4
Bankgiro 900-6784
Ditt bidrag kan komma dig till del!

För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9009408

Läs mer!

Fonden bildades 1984 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Sedan 1997 är fonden registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med stiftelselagen. Sedan 2010 är länsstyrelsen i Stockholms län registermyndighet.

Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.

Stödet avser främst “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.

Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2016, inrapporterades 60 325 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är något färre än föregående år. Härav utgör ca 300 barn.

Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717.

Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats

Insamlingsrapporter

 

Följebrev >> Öppna dokument!
Resultatrapport >> Öppna dokument!
Rapport M1 >> Öppna dokument!
Rapport M2 >> Öppna dokument!
Rapport O >> Öppna dokument!

Följebrev >> Öppna dokument!
Resultatrapport >> Öppna dokument!
Rapport B >> Öppna dokument!
Rapport GD >> Öppna dokument!
Rapport U >> Öppna dokument!